درباره ی بچه فنج

سخنی با دوستان

ابتدا نوشته ی این وبسایت را با نام خدا شروع میکنم                   

که هر کاری به غیر از نام خدا شرو ع شد ابتر و نا

تمام شد. مخلص کلام هدف درست کردن این وبسایت

1.ایجاد سرگرمی

2.استفاده ی مفید از اینترنت میباشد

در پایان نوشته ی خود را با سخنی از سعدی به پایان

میرسانم

سه چیز پایدار نماند

1.مال بی تجارت2.علم بی بحث 3.ملک بی سیاست

گزارش تخلف
بعدی